logo

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

webových stránek Travelfriends.cz

Webové stránky umístěné na internetové adrese www.travelfriends.cz (dále jen „Webové stránky“) provozuje obchodní společnost Travelfriends s.r.o., se sídlem Krohova 2247/23, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 04565339, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 249686 (dále jen „Provozovatel“).

Texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na Webových stránkách mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „Autorská díla“) chráněny autorským právem. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

Obsah databáze nacházející se na Webových stránkách (dále jen „Obsah databáze“) je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití Obsahu databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno vytěžování (kopírování) nebo zužitkování (zpřístupnění veřejnosti) Obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části.

Zásah do práv k Autorským dílům či zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti.

Uživatel bere na vědomí, že informace umístěné na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní a podléhají neustálému vývoji a změnám, před jejich užitím je uživatel povinen si informace ověřit z oficiálních zdrojů a u odborníků na danou oblast. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou užitím nepřesných nebo neaktuálních informací umístěných na těchto Webových stránkách.

V Praze dne 29.6.2018
Travelfriends s.r.o.